MACHINE TRANSLATION

मराठी भाषेचे विश्व आणि अस्तित्व

माझ्या म-हाठीचिये बोल कवतिके। परि अमृतातेही पैजा जिंके। ऐसि अक्षरे रसिके। मेळवीन॥ – संत ज्ञानेश्वर मराठी भाषेचे आद्यकवि अाणि थोर संत ज्ञानेश्वर ह्या अभंगातून मराठी भाषेची थोरवी सांगुन गेले आहेत. ह्या अभंगामध्ये ते म्हणतात की मराठी भाषेचा गोडवा मी माझ्या...

Read More
0

© - 2017 All content on this website, such as text, graphics, logos, button icons, software, images and its selection, arrangement, presentation & overall design, is the property of Indoeuropeans India Pvt. Ltd. and protected by international copyright laws.